Algemene voorwaarden Hups

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HUPS


1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2 Hups: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hups B.V., statutair gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59635428, die de gebruiker is van de Algemene Voorwaarden.

1.3 Dienstverlener: de natuurlijke persoon die een Gebruikersaccount heeft en op die wijze gebruik maakt van de faciliteiten van Hups, waarbij er onder gebruikmaking van het Platform als prikbordfunctie tussen de klant en een Dienstverlener een Arbeidscontract tot stand kan komen uit welke hoofde werkzaamheden worden verricht door de Dienstverlener.

1.4 Klant: de natuurlijke persoon die een Gebruikersaccount heeft en op die wijze gebruik maakt van de faciliteiten van Hups, waarbij er onder gebruikmaking van het Platform als prikbordfunctie tussen de klant en een Dienstverlener een Arbeidscontract tot stand kan komen uit welke hoofde door de Dienstverlener werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de Klant. De Klant treedt niet op in een commerciële- of professionele hoedanigheid.

1.5 Werkzaamheden: de Werkzaamheden die de Dienstverlener ten behoeve van de Klant verricht vallende onder de Regeling dienstverlening aan huis.

1.6 Platform: de website Hups.nl waarop Vraag en Aanbod op het gebied van de Werkzaamheden wordt samengebracht. Hups heeft de verplichting om na activatie van het Gebruikersaccount het Platform en alle faciliteiten van het Platform ter beschikking te stellen aan de Klant en de Dienstverlener.

1.7 Aanbod: het Aanbod van de Dienstverlener aan een Klant om op basis van een Arbeidscontract Werkzaamheden te verrichten.

1.8 Vraag: het verzoek van de klant aan een Dienstverlener om op basis van een Arbeidscontract Werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Klant.

1.9 Koppeling: de situatie waarbij Aanbod en Vraag zijn samengekomen en hebben geresulteerd in het verrichten van werkzaamheden op basis van een Arbeidscontract tussen Dienstverlener en Klant.

1.10 Gebruikersaccount: het persoonlijke account dat zowel de Klant als de Dienstverlener verkrijgen bij een aanmelding op het Platform.

1.11 Tarief: het uurtarief dat de Klant betaalt voor de Werkzaamheden op de wijze als omschreven in artikel 6. Het Tarief omvat het Loon dat de Dienstverlener ontvangt van klant, alsmede de Hups fee voor het gebruik van het Hups Platform met bijbehorende faciliteiten, zoals het Online Payment Platform.

1.12 Loon: het all-in loon dat de Dienstverlener ontvangt van klant conform het Arbeidscontract op basis van de Regeling dienstverlening aan huis. In het all-in loon, waarbij vergoedingen, waaronder 8% vakantiegeld en een vergoeding voor opgebouwde vakantiedagen is inbegrepen. Dienstverlener en Klant komen gezamenlijk het Loon per uur overeen bij de totstandkoming van het Arbeidscontract.

1.13 Arbeidscontract: de arbeidsovereenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener op basis van de Regeling dienstverlening aan huis, waarbij het contact tussen de Klant en de Dienstverlener tot stand is gekomen via het Platform. Hups is geen partij bij het Arbeidscontract.

1.14 Vestiging: een eigen vestiging, onderdeel van Hups of een franchisevestiging, t.h.o.d.n Hups die de Klant en Dienstverlener optioneel kan adviseren over het gebruik van het Platform.

1.15 Online Payment Platform: de externe betalingsprovider die de betalingen, uitbetalingen en incasseringen verzorgt voor Partijen.

1.16 Alicia Benefits B.V.: de externe aanbieder van de collectieve verzekeringen voor aansprakelijkheid, ongevallen, ziekte en arbeidsongeschiktheid ten behoeve van de Dienstverlener.

1.17 Partijen: de Klant, de Dienstverlener, de Vestiging en/of Hups tezamen.


2. WERKINGSSFEER

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding, dit in de ruimste zin van het woord, tussen Partijen. Dus zowel alle gesloten en te sluiten overeenkomsten als aanbiedingen en offertes tot het verrichten van diensten tussen Hups en haar wederpartij. Eventuele Algemene Voorwaarden die de Dienstverlener en/of de klant hanteert, wordt uitdrukkelijk door Hups van de hand gewezen. De Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing.

2.2 Indien een bepaling in de Voorwaarden of de overeenkomst ongeldig zou zijn of worden, dan zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen de ongeldige bepaling(en) vervangen door een bepaling met overeenkomstige betekenis die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

2.3 Wijzigingen van Overeenkomsten zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Hups is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Hups aangekondigde moment.

2.4 Op betalingen via het Online Payment Platform zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van Online Payment Platform, waarbij geldt dat indien sprake is van tegenstrijdigheid in de Algemene Voorwaarden en in de algemene voorwaarden van Online Betaalplatform, de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden prevaleren.

2.5 Door het registreren van een Gebruikersaccount ontstaat aan de zijde van Hups jegens de Dienstverlener en Klant de verplichting om conform de Algemene Voorwaarden het Platform ter beschikking te stellen. De Dienstverlener en Klant is met behulp van de Gebruikersaccount direct in staat gebruik te maken van het Platform, waardoor Hups direct met de nakoming van de op haar rustende verplichtingen aanvangt. Dienstverlener en Klant erkent en stemt in met de omstandigheid dat Hups nog voor het verlopen van de bedenktijd ex artikel 6:230o BW met de nakoming van de op haar rustende verplichtingen begint en doet daarom conform artikel 6:230p sub d BW afstand van haar recht op ontbinding van haar rechtsverhouding jegens Hups vanaf het moment dat Hups het Platform aan Dienstverlener en Klant ter beschikking heeft gesteld.


3. KWALIFICERING WERKZAAMHEDEN

3.1 De Dienstverlener die een Gebruikersaccount heeft, is niet in dienst bij Hups. Hups stelt slechts een Platform ter beschikking waarop Vraag en Aanbod op het gebied van de Werkzaamheden wordt samengebracht. Indien er sprake is van een Koppeling, komt er – zonder tussenkomst of bemiddeling van Hups – tussen Dienstverlener en de Klant een Arbeidscontract tot stand. Juridisch is dit een Arbeidscontract in de zin van Boek 7 titel 10 van het Burgerlijk Wetboek en meer specifiek op basis van de Regeling dienstverlening aan huis.

3.2 Het is de intentie van Partijen dat ten gevolge van een Koppeling tussen Dienstverlener en Klant een Arbeidscontract ontstaat. Hups is uitdrukkelijk geen partij bij die rechtsverhouding.


4. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

4.1 Hups stelt het gebruik van het Platform ter beschikking aan Dienstverlener en Klant. Om als klant op het Platform een Vraag te kunnen plaatsen, dient de klant zich te registreren op het Platform en de Algemene Voorwaarden te accepteren. Om als Dienstverlener op het Platform een aanbod te kunnen plaatsen of te kunnen reageren op een vraag van een Klant, dient Dienstverlener zich te registeren op het Platform en de Algemene Voorwaarden te accepteren. Na aanmelding op het Platform verstrekt Hups aan de Dienstverlener en Klant toegangsgegevens voor het Gebruikersaccount. Alleen indien zowel de Klant als de Dienstverlener een geactiveerd Gebruikersaccount heeft, kan tussen een Klant en Dienstverlener een Koppeling tot stand komen.

4.2 Dienstverlener en Klant is verplicht om bij registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met betrekking tot de identiteit, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wijzigingen gedurende het gebruik van het Platform dienen per omgaande aangepast te worden in het Gebruikersaccount. Hups is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit een niettijdige, niet-volledige of onjuiste informatievoorziening door Dienstverlener en Klant.

4.3 Dienstverlener en Klant mag slechts één Gebruikersaccount aanmaken, dit onder zijn of haar naam. Het Gebruikersaccount is niet overdraagbaar aan een ander. Evenmin is het toegestaan derden toegang te geven tot het Gebruiksaccount. Dienstverlener en Klant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens.

4.4 Eventuele kosten bij Hups ten gevolge van onjuistheden in een Gebruikersaccount komen voor rekening en risico van Dienstverlener en klant horende bij het Gebruikersaccount.

4.5 Hups is gerechtigd om tussentijds het Tarief te wijzigen indien sprake is van een verandering van wetgeving, kosten of anderszins omstandigheden die Partijen ten tijde van het aanmaken en activeren van het Gebruikersaccount niet hadden voorzien. Het gewijzigde Tarief treedt een maand na aankondiging door Hups op het Platform in werking.


5. KOPPELING

5.1 Dienstverlener en Klant dient in te loggen met diens Gebruikersaccount op het Platform. Vervolgens kan door de Klant een Vraag worden geplaatst. Door de Dienstverlener kan een Aanbod worden geplaatst.

5.2 Het platform heeft een ‘prikbord’ functie met aanvullend faciliteiten. Hups heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van Arbeidscontracten en/of zoekresultaten. Hups kan dan ook niet garanderen, noch is zij verantwoordelijk voor, het vinden van de gevraagde c.q. gezochte Dienstverlener en/of Klant. Ook kan Hups niet garanderen dat de informatie die is te vinden op de persoonlijk pagina juist en/of volledig is. Hups biedt dus uitsluitend het Platform en faciliteert de samenkomst van de Vraag van de Klant en het Aanbod van de Dienstverlener. Hups is uitdrukkelijk geen partij in het Arbeidscontract en is derhalve niet op enigerlei wijze gehouden tot nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en/of aansprakelijk voor de eventueel uit die overeenkomst voortvloeiende schade.

5.3 Indien Vraag en Aanbod elkaar hebben gevonden, wordt op het Platform het contact gelegd tussen de Klant en de Dienstverlener. Als de Klant en de Dienstverlener onderling afspraken hebben gemaakt op basis van Vraag en Aanbod over de samenwerking, waaronder het all-in loon per uur, de exacte werkzaamheden, de werkdagen en -tijden, etc., dan worden deze afspraken vastgelegd in het model Arbeidscontract dat op het Platform ter beschikking wordt gesteld. Dit Arbeidscontract wordt toegevoegd aan het Gebruikersaccount van Klant en Dienstverlener. Wijzigingen in de Arbeidscontract vinden enkel plaats in overeenstemming tussen de Klant en de Dienstverlener, waarna deze wijzigingen dienen te worden gemeld via het Platform aan Hups, zodat Hups haar administratieve rol goed kan vervullen.

5.4 Op het moment dat een Arbeidscontract tot stand is gekomen, dan is dit een rechtsgeldige overeenkomst. De Klant én de Dienstverlener zijn dan verplicht om uitvoering te geven aan het Arbeidscontract op basis van de Regeling dienstverlening aan huis. Hups biedt via het Platform informatie aan over de rechten en plichten die het Arbeidscontract voor de Dienstverlener enerzijds en de klant anderzijds meebrengt. De Klant is verplicht om na het einde van de kalendermaand het Tarief maal die gewerkte uren te voldoen via het Online Payment Platform, met inachtneming van hetgeen in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden is bepaald en derhalve overeenkomstig de tussen Klant en Dienstverlener gesloten Arbeidscontract.

5.5 In het geval de Klant en Dienstverlener buiten het Platform een Arbeidscontract of andersoortige samenwerking met elkaar aangaan (uit welke hoofde dan ook, tegen betaling of om niet, direct of indirect), uit hoofde waarvan vergelijkbare Werkzaamheden worden verricht die via het Platform worden aangeboden, dan zal Klant aan Hups een aanvullende fee van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) verschuldigd zijn voor elke overtreding van deze bepaling. Hups zal in een voorkomend geval de Klant eenmalig nog de kans geven om de samenwerking met Dienstverlener binnen veertien dagen alsnog via een Arbeidscontract via het Platform vorm te geven. Indien Klant dat alsnog en wederom doet, dan zal de aanvullende fee komen te vervallen.


6. FACTURATIE EN BETALING

6.1 Na afloop van elke kalendermaand stelt Hups een betaaloverzicht samen voor de Klant. Dit overzicht bestaat uit onderliggende facturen: een factuur van de Dienstverlener voor de verrichte Werkzaamheden aan Klant en een aparte factuur aan Hups voor de Hups fee en optioneel een factuur voor het advies van een franchise Vestiging. De facturen specificeren de kosten die de Klant verschuldigd is voor de betreffende periode.

6.2 De Klant en de Dienstverlener zijn verplicht de werkdagen en werktijden volledig en naar waarheid in te vullen op het Platform. Deze gegevens zijn essentieel voor de correctheid van het betaaloverzicht. Eventuele wijzigingen in de werktijden of -dagen dienen onmiddellijk op het Platform te worden bijgewerkt.

6.3 Het Platform genereert automatisch een betaaloverzicht aan de hand van de door de Klant en de Dienstverlener ingevoerde uren. Zowel de Klant als de Dienstverlener zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van correcte en volledige informatie.

6.4 De betaalverplichting van de Klant wordt geactiveerd zodra het betaaloverzicht in de persoonlijke omgeving van de Klant op het Platform beschikbaar is gesteld. Het totale verschuldigde bedrag dient binnen 7 dagen na deze beschikbaarstelling betaald te worden aan het Online Payment Platform.

6.5 Online Payment Platform zorgt voor de uitbetaling van het Loon aan de Dienstverlener, nadat de volledige betaling door de klant is uitgevoerd. De details van het ontvangen Loon worden weergegeven in de persoonlijke omgeving van de Dienstverlener op het Platform.

6.6 Indien de Klant de betaling binnen de gestelde termijn van 7 dagen niet voldoet, raakt de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Hups zal zowel de Dienstverlener als de Klant informeren over het uitblijven van de betaling. De Dienstverlener heeft het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is voldaan. Dienstverlener staat het vrij om rechtsmaatregelen te treffen, waarbij de wettelijke verhoging ex artikel 7:625 BW, de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente bij de klant in rekening kunnen worden gebracht.

6.7 In geval van een betalingsgeschil of een onopgeloste kwestie betreffende de facturatie, zal Hups eerst proberen te bemiddelen tussen de Klant en Online Payment Platform. Indien deze bemiddeling niet leidt tot een oplossing, kan de Dienstverlener zich rechtstreeks wenden tot Online Payment Platform. Hups geldt daarbij niet als partij. Indien sprake is van een situatie waarbij de Klant niet heeft betaald, geldt voor wat betreft de rechtsverhouding tussen Hups en de Dienstverlener hetgeen in het vorige artikel is bepaald. Voor de rechtsverhouding tussen Dienstverlener en de Klant is derhalve het Arbeidscontract, de Regeling dienstverlening aan huis en de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek leidend, zoals tevens in het vorige artikel aangegeven.

6.8 Mocht er sprake zijn van een stornering door de Klant nadat het Loon reeds aan de Dienstverlener is uitbetaald, dan heeft Online Payment Platform of Hups het recht om het bedrag terug te vorderen van de Dienstverlener.

6.9 De klant dient binnen 48 uur na beschikbaarstelling van het betaaloverzicht op het Platform eventuele onjuistheden in de doorgegeven uren te betwisten. Indien geen bezwaren worden ingediend, wordt het betaaloverzicht als geaccepteerd beschouwd.

6.10 De betaling van de factuur van Dienstverlener aan Klant wordt standaard afgehandeld via het Online Payment Platform. Indien partijen een alternatieve betalingswijze overeenkomen, dient dit vooraf via het Platform aan Hups gemeld te worden, waarbij een dergelijke wijziging pas effectief is na schriftelijke bevestiging door Hups om haar administratieve rol te kunnen vervullen. Betaling van de factuur van Hups en aan elke franchise Vestiging lopen te allen tijde verplicht via het Online Payment Platform.

6.11 Hups rekent eenmalig servicekosten ad €24,95 aan de Klant indien een Koppeling via het Platform tot stand is gekomen.


7. PRIVACY

7.1 Indien Hups persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna te noemen: “de AVG”)) verwerkt of laat verwerken, dan zal Hups met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. Verwezen wordt naar de Privacy Verklaring van Hups.

7.2 In geval van verwerking door Hups van door de Dienstverlener en Klant ter beschikking gestelde persoonsgegevens, staat de Dienstverlener en Klant ervoor in dat de verwerking niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van de betreffende betrokkenen of derden. De Dienstverlener en Klant vrijwaart Hups tegen eventuele aanspraken van betrokkenen of derden als gevolg van het niet naleven door de Dienstverlener en klant van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG.

7.3 Hups zal geen kennisnemen van data die de Klant en de Dienstverlener opslaan of delen via het Platform, tenzij dit noodzakelijk is voor (a) een goede uitvoering van een overeenkomst, (b) ter verbetering van haar diensten of de werking van het Platform, (c) het doel van het Platform of (d) het voldoen aan een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Hups zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


8. AANSPRAKELIJKHEID HUPS

8.1 De aansprakelijkheid van Hups reikt nimmer verder dan hetgeen in dit onderhavige artikel is vastgelegd en de eventuele verplichting zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden.

8.2 Hups geldt enkel als partij die Vraag en Aanbod bij elkaar brengt op het Platform conform de gebruiksvoorwaarden zoals vastgelegd in de Algemene Voorwaarden. Op het moment dat een klant – om welke reden dan ook – schade lijdt, als gevolg van het bezoek aan het Platform, dan is Hups niet aansprakelijk voor de daardoor geleden schade. Hups is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen, etc.

8.3 Hups garandeert niet dat de Klant en de Dienstverlener te allen tijde volledig gebruik kunnen maken van het Platform en de aangeboden faciliteiten. Hups is nimmer aansprakelijk voor het niet dan wel niet naar behoren functioneren van het Platform, alsook voor enige schade of nadelige gevolgen voortvloeiende uit het gebruik van het Platform en de updates van het Platform, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Hups.

8.4 Voorts geldt dat Hups nooit aansprakelijk is voor enige tekortkoming uit hoofde van de tussen de Dienstverlener en de Klant via het Platform tot stand gebrachte Arbeidscontract. Zo is Hups bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet aanwezig zijn of het niet tijdig aanwezig zijn of in welke vorm dan ook het niet-nakomen van het Arbeidscontract door een klant jegens een Dienstverlener. Hups staat ook niet in voor de betalingsverplichtingen van de Klant jegens de Dienstverlener en Hups is ook nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een handelen of nalaten van de Klant ten aanzien van de Dienstverlener, noch voor enig (onrechtmatig) handelen of nalaten van de Klant of de Dienstverlener jegens respectievelijk de Dienstverlener of de Klant.

8.5 Nu Hups uitdrukkelijk geen partij is bij het Arbeidscontract die eventueel tussen Klant en Dienstverlener tot stand komt, blijven Klant en Dienstverlener te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de op hen rustende verplichtingen krachtens het Arbeidscontract en de daaruit voortvloeiende fiscale- en sociale wet- en regelgeving. Klant en Dienstverlener vrijwaren Hups, althans stellen haar schadeloos voor alle schade voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met de onvolledige, onjuiste of niet-tijdige afdracht van loonheffingen, sociale premies, of enigerlei andersoortige heffingen van overheidswege. Onder deze vrijwaring wordt mede verstaan eventuele fiscale claims welke het gevolg zijn van het gebruik van het Platform en de overeenkomst tussen Klant en Dienstverlener die via het Platform tot stand komen.

8.6 Indien de Dienstverlener bij de Klant schade veroorzaakt die in verband staat met de in het kader van het Arbeidscontract verrichte Werkzaamheden, dan zal de Dienstverlener bij de Klant de schade melden. De Klant is in beginsel voor deze schade aansprakelijk en wordt geadviseerd om de schade bij (de tussenpersoon en/of) de verzekeraar van Klant te melden. Daarnaast kan er een melding geplaatst worden vanuit Dienstverlener aan Alicia Benefits B.V.

8.7 Indien de Dienstverlener bij diens Werkzaamheden uit hoofde van het Arbeidscontract schade oploopt waaronder mede wordt verstaan zaakschade, letselschade en vermogensschade dan zal de Dienstverlener bij de Klant de schade melden. De Klant is in beginsel voor deze schade aansprakelijk en wordt het Klant geadviseerd om de schade bij (de tussenpersoon en/of) de verzekeraar van de Klant te melden. Daarnaast kan er een melding geplaatst worden vanuit Dienstverlener aan Alicia Benefits B.V.

8.8 Indien de verzekering van de Klant niet of onvoldoende dekking verleent, kan een beroep worden gedaan op de collectieve verzekeringen van Alicia Benefits BV die ten behoeve van de Dienstverlener zijn afgesloten. Het Klant wendt zich in dat geval tot de Dienstverlener. Een beroep op de verzekeringen is niet eerder mogelijk dan dat een beroep op de eigen verzekering aantoonbaar is afgewezen. Er geldt een eigen risico van €75,00 per aanspraak. Het is ter beoordeling van de verzekeraar om al dan geen dekking te verlenen en indien de collectieve verzekeringen geen dekking zouden verlenen, om welke reden dan ook, dan kunnen hieraan jegens Hups geen enkele rechten worden ontleend.


9. BEOORDELINGEN DIENSTVERLENER EN KLACHTEN

9.1 De Klant kan de Dienstverlener beoordelen door op het Platform aan de Dienstverlener sterren toe te kennen. In een commentaarveld kan een toelichting op deze beoordeling worden gegeven. De beoordeling moet gebaseerd zijn op aantoonbare feiten. Ze dienen op een eerlijke en zakelijk manier te zijn opgesteld en mogen geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhouden omvatten. Beoordelingen die hier naar mening en inzicht van Hups niet aan voldoen, zullen worden verwijderd.

9.2 De beoordelingen geven louter het perspectief van de betreffen het Klant weer, niet van Hups. Hups heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling en deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden alsmede deze te publiceren.

9.3 Indien de Klant of de Dienstverlener een klacht heeft kan dit per omgaande na het ontstaan van de klacht bij Hups gemeld worden. Hups zal zich vervolgens inspannen om zo snel als mogelijk na ontvangst van de klacht de Klant of de Dienstverlener van een reactie te voorzien.

9.4 Eventuele klachten over de (uitvoering van) het Arbeidscontract, waaronder klachten van de Klant over de door de Dienstverlener verrichte werkzaamheden of klachten van de Dienstverlener over de door de Klant ingerichte arbeidsplaats, dienen in eerste instantie in onderling overleg tussen de Klant en Dienstverlener te worden opgelost. Slechts indien de betreffen het Klant en Dienstverlener in onderling overleg niet tot een oplossing weten te komen, kan Hups als onafhankelijke derde worden verzocht het gerezen geschil te beslechten. Hups is uitdrukkelijk geen partij bij het Arbeidscontract.


10. UITSCHRIJVEN VAN HET PLATFORM

10.1 Zowel de Dienstverlener als de Klant kunnen het gebruik van het Platform direct beëindigen door deze schriftelijk (per e-mail) eenzijdig op te zeggen. Het is evenwel niet mogelijk het gebruik van het Platform te beëindigen gedurende de looptijd van een Arbeidscontract.

10.2 Hups is gerechtigd het gebruik van het Platform met onmiddellijke ingang te beëindigen indien sprake is van een wetswijziging of andersoortige gewijzigde omstandigheid die een voortzetting ervan naar mening en inzicht van Hups niet langer wenselijk maakt.

10.3 Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden hiervoor geregelde kan Hups het gebruik van het Platform met onmiddellijke ingang beëindigen indien Klant of Dienstverlener aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Hups niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.


11. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

11.1 Het Platform en de daarop aangeboden content, informatie, bestanden, (video)beelden en overige inhoud behoort exclusief toe aan Hups. Iedere wijze van distributie, publicatie of exploitatie van het Platform en de daarop aangeboden content en inhoud is ten strengste verboden, tenzij Hups hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

11.2 Het is verboden om zonder toestemming van Hups bestanden, software of materialen te downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar te maken.

11.3 Het is verboden om de broncode van het Platform te wijzigen, te verkrijgen of te verkopen, te vestigen, in sublicentie te geven, over te dragen of enig recht op de informatie of broncode te vestigen.


12. TOEPASSELIJKHEID VAN ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 Indien via het platform Hups gebruik wordt gemaakt van diensten aangeboden door andere bedrijven en dus geen Dienstverlener, dan zijn de algemene voorwaarden van het desbetreffende bedrijf van toepassing. De klant wordt hierop gewezen bij het gebruik van dergelijke diensten. In het geval van Hups Plus BV, waarbij werknemers in loondienst zijn, gelden er aparte algemene voorwaarden specifiek voor de diensten aangeboden door Hups Plus BV.


13. SLOTBEPALINGEN

13.1 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Behoudens wanneer bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven is uitsluitend bevoegd de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda tot kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit dan wel verband houdende met het gebruik van het Platform, alsmede het Arbeidscontract.

13.3 De titel van iedere bepaling in de Algemene Voorwaarden is enkel ten behoeve van het leesgemak en de overzichtelijkheid. Partijen kunnen daaraan geen rechten of gerechtvaardigde verwachtingen ontlenen.

13.4 De algemene voorwaarden treden in werking op 1 maart 2024.